Žalm 34 - Dávidova chvála Božieho milosrdenstva

Douglas Harris 05-09-2023
Douglas Harris

Žalm 34 je žalmom chvály a múdrosti. Je to Dávidov žalm, v ktorom chváli a pripomína svoj útek pred Abimelechom, kráľom Gatu. Dávidov zážitok v tomto meste bol hlboko znepokojujúci a predstieral, že sa zbláznil, aby v tomto filištínskom meste nezomrel. Pozri náš výklad a interpretáciu Žalmu 34.

Sila posvätných slov Žalmu 34

S pozornosťou a vierou čítajte posvätné slová tohto žalmu:

Budem dobrorečiť Hospodinovi v každom čase, jeho chvála bude stále v mojich ústach.

V Pánovi sa bude moja duša chváliť; nech počúvajú a radujú sa pokorní.

Oslavujem so sebou Pána a spoločne vyvyšujme jeho meno.

Hľadal som Pána a on mi odpovedal a zbavil ma všetkých mojich obáv.

Pozrite na neho a osvieťte sa, a vaše tváre nebudú nikdy zahanbené.

Tento úbožiak volal a Pán ho vypočul a vyslobodil ho zo všetkých jeho problémov.

Pánov anjel sa utáborí okolo tých, ktorí sa ho boja, a vyslobodí ich.

Ochutnajte a uvidíte, že Pán je dobrý; blahoslavený človek, ktorý sa k nemu utieka.

Pozri tiež: Zistite viac o sympatiách a prírodných technikách na zvýšenie ženskej túžby

Bojte sa Pána, jeho svätí, lebo tým, ktorí sa ho boja, nič nechýba.

Malé levy potrebujú a trpia hladom, ale tým, ktorí hľadajú Pána, nebude chýbať nič dobré.

Poďte, deti, počúvajte ma, naučím vás bázni pred Pánom.

Kto je človek, ktorý túži po živote a chce dlhé dni vidieť dobro?

Chráň svoj jazyk pred zlým a svoje pery pred ľstivou rečou.

Odstúpte od zlého a konajte dobro, hľadajte pokoj a usilujte sa oň.

Pánove oči sú nad spravodlivými a jeho uši sú pozorné na ich volanie.

Tvár Pána je proti tým, ktorí páchajú zlo, aby vykorenil pamiatku na nich zo zeme.

Spravodliví volajú a Pán ich počuje a vyslobodzuje ich zo všetkých problémov.

Pán je blízko k tým, čo majú skrúšené srdce, a zachraňuje skrúšených duchom.

Mnoho je trápení spravodlivého, ale Pán ho zo všetkých vyslobodzuje.

Zachoval si všetky kosti, ani jedna z nich nie je zlomená.

Zloba zabije bezbožného a tí, čo nenávidia spravodlivého, budú odsúdení.

Pán vykupuje dušu svojich služobníkov a nikto z tých, ktorí sa k nemu utiekajú, nebude odsúdený.

Pozri tiež Žalm 83 - Bože, nemlč!

Výklad Žalmu 34

Aby ste si mohli vyložiť celé posolstvo tohto silného Žalmu 34, pripravili sme pre vás podrobný opis jednotlivých pasáží, pozrite si ho nižšie:

Verše 1 až 3 - Budem dobrorečiť Pánovi v každom čase

"Budem dobrorečiť Pánovi v každom čase; jeho chvála bude ustavične v mojich ústach. V Pánovi sa bude chváliť moja duša; nech to počuje pokorný a nech sa raduje. Oslavujme so mnou Pána a spoločne vyvyšujme jeho meno."

Prvé verše tohto 34. žalmu sú venované chvále a velebeniu Pána. Pozýva všetkých, aby spoločne chválili a radovali sa z Božej slávy.

Verše 4 až 7 - Hľadal som Pána a on mi odpovedal

"Hľadal som Hospodina, a on mi odpovedal a vyslobodil ma zo všetkých mojich obáv. Pozrite sa na neho a osvieťte sa, a vaše tváre nebudú nikdy zahanbené. Tento úbožiak volal, a Hospodin ho vyslyšal a vyslobodil ho zo všetkých jeho ťažkostí. Hospodinov anjel sa obkľučuje okolo tých, čo sa ho boja, a vyslobodzuje ich."

V týchto veršoch Dávid ukazuje, ako sa mu Pán venoval a vyslobodil ho z jeho obáv. Ukazuje, ako Boh vypočuje každého, aj toho najpokornejšieho, a vyslobodí ho zo všetkých úzkostí. Podľa Dávida, keď má veriaci pocit, že ho Boh obklopuje a je s ním, nemá sa čoho báť ani v tých najzúfalejších situáciách.

Verše 8 a 9 - Ochutnajte a uvidíte, že Pán je dobrý

"Ochutnajte a uvidíte, že Pán je dobrý; blahoslavený je človek, ktorý sa k nemu utieka; bojte sa Pána, jeho svätí, lebo tým, ktorí sa ho boja, nič nechýba."

Slová zakúsiť a vidieť sa nachádzajú v Starom zákone a Dávid ich tu používa, aby svojmu ľudu dokázal, aký je Boh verný. Naznačuje tiež, aby sa verní báli Boha, lebo potom im nebude nič chýbať. Podľa Dávida báť sa je výzva k bázni, ale aj k láske, chvále a úcte. Báť sa Boha by znamenalo odpovedať Pánovi oddanosťou a poslušnosťou.

Pozri tiež: Čo znamená snívať o matke?

Verš 10 - Mladí levi

"Malí levíci potrebujú a trpia hladom, ale tým, ktorí hľadajú Pána, nebude chýbať nič dobré."

Dávid používa prirovnanie s levmi, aby posilnil, že tí, ktorí žijú ako šelmy a spoliehajú sa len na vlastné sily, jedia ako levy: len vtedy, keď môžu. Na druhej strane tí, ktorí dôverujú Bohu, nikdy nebudú hladní ani trpieť. To ukazuje Dávidovu obnovenú dôveru v Boha.

Kliknite tu: Žalm 20: pokoj a mier mysle

Verše 11 až 14 - Poďte, deti

"Poďte, deti, počúvajte ma; naučím vás bázni pred Pánom. Kto je človek, ktorý túži po živote a túži po dlhých dňoch, aby videl dobro? Chráň svoj jazyk pred zlým a svoje pery pred ľstivou rečou. Odvráť sa od zlého a rob dobro; hľadaj pokoj a choď za ním."

V týchto veršoch 34. žalmu Dávid vystupuje v úlohe múdreho učiteľa, ktorý didakticky poučuje mladších o Božej láske a o potrebe odvrátiť sa od zla a hľadať pokoj.

Verše 15 a 16 - Pánove oči

"Pánove oči sú na spravodlivých a jeho uši sú pozorné na ich volanie; Pánova tvár je proti tým, čo robia zlo, aby vyhladil ich pamiatku zo zeme."

V týchto veršoch sú Pánove oči zobrazené ako oči bdejúce, ktoré si vždy uvedomujú strach veriacich. Nie je potrebné pociťovať strach, pretože Pánova tvár si nikdy nevšíma tých, ktorí páchajú zlo. Preto Pánove oči a tvár v tomto úryvku symbolizujú horlivosť a ochranu.

Verše 17 až 19 - Pán ich počuje

"Spravodliví volajú, a Pán ich vypočuje a vyslobodí ich zo všetkých ich súžení. Pán je blízko k skrúšenému srdcom a zachraňuje skrúšeného duchom. Mnoho je súžení spravodlivého, ale zo všetkých ho Pán vyslobodí."

Žalm 34 opäť opakuje, že Boh je blízko, že Boh potešuje a vyslobodzuje všetkých veriacich a spravodlivých ľudí z ich trápenia.

Verše 20 a 21 - Zachovajte všetky svoje kosti

"Zachováva všetky svoje kosti, ani jedna z nich sa nezlomí. Zloba zabije bezbožného a tí, čo nenávidia spravodlivého, budú odsúdení."

Keď Dávid hovorí, že Pán stráži všetky jeho kosti, myslí tým, že Pán ho chráni, stráži ho a ochraňuje, nedovolí, aby sa mu niečo stalo, aby sa mu zlomila čo i len kosť. Slová tohto verša obsahujú detail Ježišovej smrti. Keď rímski vojaci prišli Ježišovi zlomiť nohy, aby rýchlejšie zomrel, zistili, že užNapriek strašnému utrpeniu, ktorým Pán prešiel, sa mu nezlomila ani jedna kosť.

Verš 22 - Pán vykupuje dušu svojich služobníkov

"Pán vykupuje dušu svojich služobníkov a nikto z tých, ktorí sa k nemu utiekajú, nebude odsúdený."

Posledný verš je akýmsi zhrnutím celého 34. žalmu a posilňuje chválu Boha a dôveru, že nikto z tých, ktorí sú mu verní, nebude odsúdený.

Zistite viac :

  • Význam všetkých žalmov: zhromaždili sme pre vás 150 žalmov
  • Mocná modlitba o pomoc v dňoch utrpenia
  • Ako neodrážať nenávisť a budovať kultúru mieru

Douglas Harris

Douglas Harris je uznávaný astrológ, spisovateľ a duchovný praktik s viac ako 15-ročnými skúsenosťami v tejto oblasti. Veľmi dobre rozumie kozmickým energiám, ktoré ovplyvňujú naše životy, a pomohol mnohým jednotlivcom orientovať sa na ich cestách prostredníctvom svojho bystrého horoskopu. Douglas bol vždy fascinovaný záhadami vesmíru a svoj život zasvätil skúmaniu zložitosti astrológie, numerológie a iných ezoterických disciplín. Je častým prispievateľom do rôznych blogov a publikácií, kde sa delí o svoje postrehy o najnovších nebeských udalostiach a ich vplyve na naše životy. Jeho jemný a súcitný prístup k astrológii si získal verných fanúšikov a jeho klienti ho často opisujú ako empatického a intuitívneho sprievodcu. Keď Douglas nie je zaneprázdnený dešifrovaním hviezd, rád cestuje, trávi čas so svojou rodinou.