Žalm 35 - Žalm veriacich, ktorí veria v Božiu spravodlivosť

Douglas Harris 20-06-2023
Douglas Harris

O Žalm 35 je jedným z Dávidových žalmov náreku, v ktorom nájdeme aj vyhlásenie o nevinnosti. V tomto žalme nájdeme nezvyčajný dôraz na úlohu jeho nepriateľov. Zoznámte sa s týmto žalmom a WeMystickým výkladom posvätných slov.

Dávidov nárek a nevinnosť v Žalme 35

Čítajte slová tohto žalmu s veľkou pozornosťou a vierou:

Bojuj, Pane, s tými, ktorí sa so mnou sporia, bojuj proti tým, ktorí bojujú proti mne.

Vezmi si štít a dlažbu a povstaň mi na pomoc.

Vytiahni kopiju a oštep proti tým, čo ma prenasledujú; povedz mojej duši: Ja som tvoja spása.

Nech sú zahanbení a potupení tí, čo mi usilujú o život; nech sa odvrátia a zahanbia tí, čo proti mne vymýšľajú zlo.

Buďte ako mlynský kameň pred vetrom a Pánov anjel ich donúti utiecť.

Nech je ich cesta temná a klzká a nech ich prenasleduje Pánov anjel.

Lebo bez príčiny mi tajne nastražili osídlo, bez príčiny mi vykopali jamu na život.

Nech na nich nečakane príde záhuba a nech ich spúta osídlo, ktoré ukryli; nech padnú do tej istej záhuby.

Vtedy sa bude moja duša radovať v Pánovi, bude sa tešiť z jeho spásy.

Všetky moje kosti povedia: Pane, kto je ako ty, kto vyslobodzuje slabého od toho, kto je silnejší ako on? Áno, chudobného a núdzneho od toho, kto ho okráda.

Povstávajú zlomyseľní svedkovia; pýtajú sa ma na veci, ktoré neviem.

Robia mi zlo pre dobro a spôsobujú smútok mojej duše.

Ja som si však, keď boli chorí, obliekol vrecovinu, pokoril som sa pôstom a modlil som sa s hlavou na prsiach.

Správal som sa tak, ako by som sa správal k priateľovi alebo bratovi; skláňal som sa a plakal, ako sa plače pre matku.

Ale keď som sa potkol, potešili sa a zhromaždili sa; zhromaždili sa proti mne, úbožiaci, ktorých som nepoznal; ohovárali ma bez prestania.

Ako posmešní pokrytci na večierkoch na mňa cerili zuby.

Ó, Pane, ako dlho sa na to budeš pozerať? Vysloboď ma od ich násilia, zachráň môj život pred levmi!

Vtedy ti budem vzdávať vďaky vo veľkom zhromaždení, medzi veľmi mnohými ľuďmi ťa budem chváliť.

Pozri tiež: Umbanda Modlitba Otče náš

Nech sa neradujú nado mnou tí, čo sú mojimi nepriateľmi bez príčiny, a nech nemrkajú očami tí, čo ma nenávidia bez príčiny.

Pozri tiež: Kúpeľ v ricínovom oleji proti catice a čiernej mágii

Lebo nehovorili o pokoji, ale vymýšľali ľstivé slová proti ľudu krajiny.

Otvorili svoje ústa proti mne a hovoria: Ach, naše oči to videli.

Ty, Pane, si to videl, nemlč, Pane, nevzdiaľuj sa odo mňa.

Prebuďte sa a prebuďte sa k môjmu súdu, k mojej veci, môjmu Bohu a môjmu Pánovi.

Ospravedlň ma podľa svojej spravodlivosti, Pane, môj Bože, a nech sa neradujú nado mnou.

Nehovorte vo svojich srdciach: Aha! naša túžba sa splnila; nehovorte: Pohltili sme ho.

Nech sú zahanbení a zahanbení tí, čo sa tešia z mojej ujmy; nech sú zahanbení a zahanbení tí, čo sa proti mne vyvyšujú.

Nech kričia od radosti a radujú sa tí, čo túžia po mojom ospravedlnení, nech hovoria moje ospravedlnenie a nech stále opakujú: Nech je zvelebený Pán, ktorý sa teší z blaha svojho služobníka.

Môj jazyk bude hovoriť o tvojej spravodlivosti a tvojej chvále po celý deň.

Pozri tiež Žalm 81 - Radujte sa v Bohu, našej sile

Výklad Žalmu 35

Aby ste si mohli vyložiť celé posolstvo tohto mocného žalmu 35, tu je podrobný opis jednotlivých častí tohto úryvku, pozrite si ho nižšie:

Verše 1 až 3 - Bojujte proti tým, ktorí bojujú proti mne

"Bojuj, Pane, s tými, čo sa so mnou sporia, bojuj proti tým, čo sa so mnou sporia. Vezmi štít a kopiju a povstaň mi na pomoc. Vezmi kopiju a oštep proti tým, čo ma prenasledujú. Povedz mojej duši: Ja som tvoja spása."

Na začiatku tohto 35. žalmu Dávid cíti, že je nespravodlivo napádaný, a prosí Boha, aby mu pomohol a bojoval za neho s nepriateľmi. Dávid neváha prosiť Boha, aby sa postavil jeho nepriateľom ako vojak, čím ukazuje svoju úplnú závislosť od Božej moci. Tento pocit potvrdzuje vetami: "Povedz mojej duši: Ja som tvoja spása", čím dáva najavo, že čaká na Božie konanieproti svojim nepriateľom.

Verše 4 až 9 - Nech padnú do záhuby

"Nech sú zahanbení a potupení tí, čo hľadajú môj život; nech sa odvrátia a zahanbia tí, čo proti mne vymýšľajú zlo. Nech sú ako plevy pred vetrom a Hospodinov anjel ich dá na útek; nech je ich cesta temná a klzká a Hospodinov anjel ich bude prenasledovať. Lebo bez príčiny mi tajne nastražili pascu, bez príčiny vykopali jamu na môj život. Nech na nich náhle príde vietor.Vtedy sa bude moja duša radovať v Pánovi, bude sa tešiť z jeho spásy.

V nasledujúcich veršoch vidíme sériu prosieb, ktoré Dávid predkladá ako trest svojim nepriateľom a prenasledovateľom: aby boli zahanbení a potupení, aby ich cesta bola temná a klzká a aby ich prenasledoval Pánov anjel. Inými slovami, Dávid prosí Boha, aby priviedol jeho nepriateľov ku konečnému súdu. Túto prosbu predkladá preto, lebo si je vedomý svojej neviny, vie, že si nezaslúžil urážky a útoky, ktoré zlía verí, že Boh by ich mal potrestať svojou žiadosťou v Žalme 35.

Verš 10 - Všetky moje kosti povedia

"Všetky moje kosti povedia: "Pane, kto je ako ty, ktorý vyslobodzuješ slabého od toho, kto je silnejší ako on? Áno, chudobného a núdzneho od toho, kto ho okráda."

Tento verš poukazuje na Dávidovu hlbokú oddanosť Bohu telom i dušou. Používa výraz "všetky moje kosti", aby ukázal svoju dôveru v Božiu spravodlivosť, ktorá vyslobodí toho, kto je slabý (Dávid), od silnejších, ako je on (jeho nepriatelia), dá privilégium chudobným a núdznym a potrestá toho, kto kradne. Ukazuje, ako sa Božia moc môže oneskoriť, ale nezlyhá, lebo ničv tomto vesmíre, ktorý sa môže rovnať jeho sile.

Verše 11 až 16 - Ako posmešní pokrytci

"Povstávajú zlomyseľní svedkovia; vypytujú sa ma na veci, o ktorých neviem. Obracajú zlo na dobro, spôsobujúc zármutok mojej duši. Ale čo sa mňa týka, keď boli chorí, obliekol som si vrecovinu, pokoril som sa pôstom a modlil som sa s hlavou na prsiach. Správal som sa tak, ako by som sa správal k svojmu priateľovi alebo bratovi; chodil som sklonený a nariekal som, ako sa smúti za matkou. Ale keď som sa potkolRadovali sa a zhromažďovali sa, zhromažďovali sa proti mne, nešťastníci, ktorých som nepoznal; ohovárali ma bez prestania. Ako posmievajúci sa pokrytci na hostinách škrípali zubami proti mne".

V týchto veršoch Dávid hovorí o tom, čo sa mu stalo. Hovorí o hanebnom postoji tých, ktorí sa mu dnes vysmievali, hoci v minulosti im už pomohol. Hovorí o falošných svedkoch, ktorí sa Dávidovi vysmievali, ten sa stiahol, potkol a ustúpil.

Verše 17 a 18 - Pane, ako dlho sa na to budeš pozerať?

"Pane, ako dlho sa na to budeš pozerať? vysloboď ma od ich násilia, zachráň môj život pred levmi, potom ti budem ďakovať vo veľkom zhromaždení, medzi veľmi mnohými ľuďmi ťa budem chváliť."

V týchto veršoch sa pýta Boha, či to nestačí, kým ho Pán uvidí trpieť z rúk nepriateľov, s toľkou nespravodlivosťou. Ale dôveruje Bohu, vie, že môže veriť, že ho Boh vyslobodí z toľkého násilia. A tak hovorí, že čaká na jeho vyslobodenie a milosť, aby dal milosť a chválil Otcovo meno uprostred ľudí.

Verše 19 až 21 - Otvorili svoje ústa proti mne

"Nech sa neradujú nado mnou tí, čo sú mojimi nepriateľmi bez príčiny, ani nech nemrkajú očami tí, čo ma nenávidia bez príčiny, lebo nehovorili o pokoji, ale vymýšľali ľstivé slová proti pokojným na zemi. Otvorili proti mne ústa a hovoria: 'Ach, naše oči ho videli'."

Dávidovi nepriatelia sa tešili, že niekto ako on, kto slepo dôveruje Pánovi, padne. Žalmista sa opäť prihovára za svoju nevinu:" Nenávidia ma bez príčiny." Je to pasáž utrpenia a sarkazmus jeho nepriateľov ilustruje slovami: "Ach, naše oči to videli."

Verše 22 a 25 - Ty, Pane, si ho videl

"Ty, Pane, si to videl, nemlč, Pane, nevzdiaľuj sa odo mňa. Prebuď sa a bdej nad mojím súdom, nad mojou vecou, môj Bože a môj Pane. Ospravedlň ma podľa svojej spravodlivosti, Pane, môj Bože, a nech sa nado mnou neradujú. Nech nehovoria vo svojom srdci: "Hľa, naša túžba sa splnila", nech nehovoria: "Zožrali sme ho".

V týchto veršoch 35. žalmu Dávid hovorí Bohu, aby sa zobudil, lebo je svedkom všetkého, o čom vedel, že je nespravodlivé. Prosí Boha, aby nemlčal, a prosí ho, aby už nepredlžoval jeho utrpenie, žiada ho o božský súd.

Verše 26 až 28 - Môj jazyk bude hovoriť o tvojej spravodlivosti a tvojej chvále po celý deň.

"Nech sú zahanbení a spolu zahanbení tí, čo sa tešia z mojej ujmy; nech sú odetí hanbou a potupou tí, čo sa proti mne vyvyšujú; nech kričia od radosti a plesajú tí, čo túžia po mojom ospravedlnení, nech hovoria o mojom ospravedlnení a nech ustavične hovoria: Nech je zvelebený Hospodin, ktorý sa teší z blahobytu svojho služobníka; vtedy bude môj jazyk hovoriť o tvojej spravodlivosti a o tvojej chvále po celý deň.všetko."

Vo výraze "hanbiť sa" z tohto verša Boh ukazuje, ako je zloba človeka zeme pred posledným súdom nulová, nie je mu na nič. Len tí, ktorí milujú Boha, budú mať účasť na jeho radosti po Božom súde, len tí budú môcť chváliť Boha po tom, ako budú spasení.

Zistite viac :

  • Význam všetkých žalmov: zhromaždili sme pre vás 150 žalmov
  • Sofrológia - únik od stresu a život v harmónii
  • Ženská energia: ako prebudiť svoju božskú stránku?

Douglas Harris

Douglas Harris je uznávaný astrológ, spisovateľ a duchovný praktik s viac ako 15-ročnými skúsenosťami v tejto oblasti. Veľmi dobre rozumie kozmickým energiám, ktoré ovplyvňujú naše životy, a pomohol mnohým jednotlivcom orientovať sa na ich cestách prostredníctvom svojho bystrého horoskopu. Douglas bol vždy fascinovaný záhadami vesmíru a svoj život zasvätil skúmaniu zložitosti astrológie, numerológie a iných ezoterických disciplín. Je častým prispievateľom do rôznych blogov a publikácií, kde sa delí o svoje postrehy o najnovších nebeských udalostiach a ich vplyve na naše životy. Jeho jemný a súcitný prístup k astrológii si získal verných fanúšikov a jeho klienti ho často opisujú ako empatického a intuitívneho sprievodcu. Keď Douglas nie je zaneprázdnený dešifrovaním hviezd, rád cestuje, trávi čas so svojou rodinou.