Objavte význam podobenstva o kúkoli a pšenici

Douglas Harris 27-05-2023
Douglas Harris

Podobenstvo o kúkoli a pšenici - známe aj ako podobenstvo o kúkoli alebo podobenstvo o pšenici - je jedným z Ježišových podobenstiev, ktoré sa objavuje len v jednom evanjeliu Nového zákona, v Matúšovom evanjeliu 13, 24-30. Príbeh hovorí o existencii zla uprostred dobra a o konečnom oddelení medzi nimi. Počas posledného súdu anjeli oddelia "synov zla" ("kúkoľ" alebo burinu) od"synovia kráľovstva" (pšenica). Podobenstvo nasleduje po podobenstve o rozsievačovi a predchádza podobenstvu o horčičnom zrne. Objavte význam a aplikáciu podobenstva o kúkoli a pšenici.

Podobenstvo o kúkoli a pšenici

"Ježiš im povedal iné podobenstvo: "Nebeské kráľovstvo sa podobá človeku, ktorý zasial na svojom poli dobré semeno, a kým ľudia spali, prišiel k nemu nepriateľ, zasial medzi pšenicu kúkoľ a odišiel, ale keď tráva vyrástla a priniesla úrodu, vtedy sa objavil aj kúkoľ." Prišli sluhovia pána poľa a povedali mu: "Pane, či si nezasial na svojom poli dobré semeno?" "Odkiaľ prichádza kúkoľ?Povedal im: 'To urobil nepriateľ. ' Sluhovia mu povedali: 'Chceš, aby sme išli a pozbierali to? Nie,' odpovedal, 'aby ste, keď vytrháte kúkoľ, nevytrhali s ním aj pšenicu. Nechajte oboje rásť spolu až do žatvy a v čase žatvy poviem ženci: 'Najprv pozbierajte kúkoľ a zviažte ho do snopov, aby ste ho spálili, ale pšenicu zhromaždite do mojej stodoly.(Matúš 13, 24-30)."

Kliknite sem: Viete, čo je to podobenstvo? Zistite to v tomto článku!

Kontext podobenstva o kúkoli a pšenici

Podobenstvo o kúkoli a pšenici povedal Ježiš v istý deň, keď vyšiel z domu a sadol si ku Galilejskému moru. Pri tejto príležitosti sa okolo neho zhromaždil veľký zástup ľudí. Potom Ježiš nastúpil do člna a zástup stál na brehu a počúval jeho poučenia.

V ten istý deň Ježiš povedal sériu siedmich podobenstiev o nebeskom kráľovstve. Štyri podobenstvá povedal pred zástupom: O rozsievačovi, O kúkoli a pšenici, O horčičnom semene a kvase (Mt 13, 1-36), zatiaľ čo posledné tri podobenstvá povedal výlučne svojim učeníkom: O ukrytom poklade, O drahocennej perle a O sieti (Mt 13, 36-53).

Podobenstvo o kúkoli a pšenici pravdepodobne nadväzuje na podobenstvo o rozsievačovi. Obe majú podobný kontext. Využívajú poľnohospodárstvo ako pozadie, hovoria o rozsievačovi, poli a sadení semien.

Majú však aj významné rozdiely. V podobenstve o rozsievačovi sa zasieva len jeden druh semena, dobré semeno. Posolstvo podobenstva kladie dôraz na spôsob, akým je dobré semeno prijímané v rôznych pôdach. Zatiaľ čo v podobenstve o kúkoli a pšenici sú dva druhy semien, dobré a zlé. Preto sa v ňom kladie dôraz na rozsievača, hlavne na to, akoZaoberá sa skutočnosťou, že zlé semeno bolo zasiate spolu s dobrým. S poľnohospodárstvom súvisí viacero biblických pasáží, pretože bolo veľmi aktuálnym kontextom v živote tej doby.

Kliknite sem: Zhrnutie a zamyslenie nad podobenstvom o márnotratnom synovi

Vysvetlenie podobenstva o kúkoli a pšenici

Učeníci nepochopili zmysel podobenstva. Po tom, čo sa Ježiš rozlúčil so zástupom, podal učeníkom vysvetlenie podobenstva. Povedal, že človek, ktorý rozsieva dobré semeno, je Syn človeka, teda on sám. Je dôležité si všimnúť, že titul "Syn človeka" je Ježišovým najčastejšie používaným sebaoznačením. Je to významný titul, ktorý zároveň poukazuje nak jeho plnej ľudskosti a k jeho plnému božstvu.

Pole spomínané v podobenstve symbolizuje svet. Dobré semeno predstavuje deti kráľovstva, kým kúkoľ predstavuje deti zla. Preto nepriateľ, ktorý zasial kúkoľ, je diabol. Napokon žatva predstavuje zavŕšenie vekov a ženci symbolizujú anjelov.

Pozri tiež: Modlitby na Deň mŕtvych

V posledný deň anjeli v Pánových službách ako ženci odstránia z kráľovstva plevy, všetko, čo zasial diabol - bezbožníkov, tých, ktorí praktizujú zlo a sú príčinou pohoršenia. Budú hodení do ohnivej pece, kde bude plač a škrípanie zubami. Na druhej strane dobré semeno, spravodliví, budú v Božom kráľovstve žiariť ako slnko (Mt 13, 36-43).

Kliknite sem: Podobenstvo o rozsievačovi - vysvetlenie, symboly a významy

Rozdiely medzi kúkoľom a pšenicou

Ježišovým hlavným cieľom bolo vyjadriť myšlienky podobnosti a kontrastu, preto použil dve semená.

Táto burina je strašná burina s vedeckým názvom Lolium Temulentum. je to škodca, ktorý sa pomerne často vyskytuje na pšeničných poliach. kým je v ranom štádiu, v podobe listov, vyzerá veľmi podobne ako pšenica, čo sťažuje jej odstránenie bez poškodenia pšenice. burina môže byť hostiteľom huby, ktorá produkuje jedovaté toxíny, ktoré spôsobujú vážne účinky, ak ich skonzumuje človeka zvieratá.

Zatiaľ je pšenica základom rôznych potravín. Keď kúkoľ a pšenica dozrejú, podobnosť sa končí. V deň žatvy si žiadny žnec nepomýli kúkoľ s pšenicou.

Kliknite sem: Objavte vysvetlenie podobenstva o stratenej ovci

Čo znamená podobenstvo o kúkoli a pšenici?

Podobenstvo poukazuje na súčasný rôznorodý charakter Kráľovstva, ako aj zdôrazňuje jeho budúce zavŕšenie v čistote a nádhere. Na poli rastú spolu dobré a nežiaduce rastliny, to sa deje aj v Božom kráľovstve. Prísne očistenie, ktorému je pole a kráľovstvo podrobené, nastáva v deň žatvy. Pri tejto príležitosti ženci oddelia výsledok dobrého semena od moru, ktorý je uprostredjej.

Význam podobenstva poukazuje na existenciu zla medzi dobrými v Kráľovstve. V určitých fázach sa zlo šíri takým zákerným spôsobom, že je takmer nemožné ho rozlíšiť. Okrem toho význam príbehu odhaľuje, že na konci sa Syn človeka postará zo svojich anjelov o oddelenie dobrých od zlých. V ten deň budú zlí odstránení spomedzi vykúpených.Deti zla sú ľahko rozpoznateľné medzi Božími deťmi a budú uvrhnuté na miesto múk.

Tí, ktorí sú verní, si zaručia večné požehnanie. Zostanú na celú večnosť po Pánovom boku. Nevyklíčili ako burina, ale boli zasadení rukami veľkého rozsievača. Hoci sa budú musieť často deliť o oráčiny s burinou, stodola toho, ktorý ich zasadil, je vyhradená na ich prijatie.

Hlavné ponaučenie podobenstva o kúkoli a pšenici je spojené s cnosťou trpezlivosti. Príkaz nechať kúkoľ rásť medzi pšenicou hovorí práve o tom.

Zistite viac :

Pozri tiež: Astrálne peklo Vodnára: 22. december - 20. január
  • Poznajte vysvetlenie podobenstva o milosrdnom Samaritánovi
  • Podobenstvo o svadbe kráľovho syna
  • Podobenstvo o kvase - rast Božieho kráľovstva

Douglas Harris

Douglas Harris je uznávaný astrológ, spisovateľ a duchovný praktik s viac ako 15-ročnými skúsenosťami v tejto oblasti. Veľmi dobre rozumie kozmickým energiám, ktoré ovplyvňujú naše životy, a pomohol mnohým jednotlivcom orientovať sa na ich cestách prostredníctvom svojho bystrého horoskopu. Douglas bol vždy fascinovaný záhadami vesmíru a svoj život zasvätil skúmaniu zložitosti astrológie, numerológie a iných ezoterických disciplín. Je častým prispievateľom do rôznych blogov a publikácií, kde sa delí o svoje postrehy o najnovších nebeských udalostiach a ich vplyve na naše životy. Jeho jemný a súcitný prístup k astrológii si získal verných fanúšikov a jeho klienti ho často opisujú ako empatického a intuitívneho sprievodcu. Keď Douglas nie je zaneprázdnený dešifrovaním hviezd, rád cestuje, trávi čas so svojou rodinou.